Algemene voorwaarden

1. De contributie voor Tigers4life bedraagt €20,- per maand. Per kalenderjaar zal deze contributie over 12 maanden in rekening worden gebracht.

2. De afschrijving van de contributie zal twee keer per jaar geschieden. In februari en september zal de contributie voor 5 maanden in rekening worden gebracht. Hiervoor krijgt u een rekening, deze dient binnen twee weken na ontvangst te zijn voldaan.

3. Er wordt een opzegtermijn van één volle kalendermaand in acht genomen. Het teveel betaalde aan contributie min één maand opzegtermijn zal binnen twee weken na opzegging worden terug gestort.

4. Betaling dient ook te geschieden indien de deelnemer om welke reden dan ook aan enige les niet deelneemt, tenzij Tigers4life hem/haar van de betalingsverplichting heeft ontheven hetgeen dan echter moet blijken uit een door Tigers4life afgegeven schriftelijke verklaring.

5. Opzeggingen kunnen alleen schriftelijk worden ingediend en dienen uiterlijk voor de 1e dag van de maand te zijn ontvangen (conform datum postmerk) en uitsluitend wanneer u geen openstaande contributie meer heeft. Eventuele openstaande bedragen moeten voor de opzegging worden voldaan, anders loopt uw lidmaatschap een maand door. Telefonische of mondelinge opzeggingen kunnen niet in behandeling worden opgenomen.

6. Zolang het lidmaatschap niet op de voorgeschreven wijze is opgezegd, zal het lidmaatschap steeds van rechtswege met een termijn van een maand wordt verlengd.

7. De maandelijkse bijdrage kan jaarlijks worden aangepast. Leden zijn dan verplicht de nieuwe lidmaatschapsgelden te betalen.

8. Tigers4life bepaalt op welke dagen en uren TKD tiger en Taekwon-Do Kids lessen kunnen worden genoten en u zult zich daarnaar individueel dienen te richten. Tijdens de kerstvakantie en de zomervakantie zullen geen TKD Tiger en Taekwon-Do Kids lessen worden verzorgt. Overige vakanties zullen wel lessen worden gegeven.

9. Het lid onderwerpt zich aan de door de tigers4life vast te stellen reglementen en verklaart hierbij die reglementen te zullen naleven, zulks met het oog op de noodzakelijke orde en discipline welke noodzakelijk zijn.

10. Tigers4life is niet aansprakelijk voor het verliezen of beschadigen van persoonlijke eigendommen.

11. Bij een lidmaatschap van Tigers4life wordt u tevens geacht een TKD tiger of Taekwon-Do Kids startpakket af te nemen.

12. Voor de examens van Tigers4life wordt een bijdrage van €10,- gevraagd. Hiervoor worden bijbehorende thema badges, milestone badges en taekwon-do slip geleverd. Examens zullen gemiddeld 3 keer per jaar plaatsvinden.

13. Bij een Taekwon-Do Kids lidmaatschap wordt u verplicht ingeschreven bij ITF Nederland, de nationale Taekwon-Do organistatie. De kosten hiervoor bedragen €22,50 per jaar.